Partnerships Development Coordinator Norway

Hope for Justice Flexible Norway Partnerships

Company Description

Hope for Justice exists to bring an end to modern slavery by preventing exploitation, rescuing victims, restoring lives and reforming society. Around the world, we are growing a movement of abolitionists who believe freedom is worth the fight. Our team works from more than 30 locations across five continents. If you’re looking to make a difference, this is the place for the you.

Hope for Justice eksisterer for å gjøre slutt på moderne slaveri ved å forbygge utnyttelse, redde ofre, rehabilitere liv og reformere samfunn – deler du vår lidenskap for å leve i verden fri fra slaveri? Ønsker du å hjelpe norsk næringsliv og offentlig sektor håndtere brudd på menneskerettigheter blant underleverandører og i verdikjeder?


Position

Hope for Justice is seeking a fundraising-focused individual to join the team in Norway. The focus of this position is to identify, nurture and secure income from new and existing monthly and annual donors.

In this role, you will use your interpersonal and communications skills, to provide administrative support across the team. You will use your analytical skills to ensure comprehensive administrative assistance, focusing on fundraising support, effective database management and reporting. This role requires candidates to be fluent in both Norwegian and English

We are excited for the growth of our Partnerships team globally. Hope for Justice offers a flexible working environment with a leadership team that focuses on the work/life balance and mental health of their employees. We are passionate about ending modern slavery and human trafficking. If you are looking for a rewarding and challenging opportunity, then Hope for Justice is the place for you!

For more information, please download the Role profile at the bottom of the advert.

Hope for Justice søker en innsamlingsfokusert person til vårt team i Norge. Primært vil denne stillingen innebære å identifisere, vedlikeholde og sikre inntekter fra nye og eksisterende månedlige og årlige givere.

I denne rollen vil du bruke dine mellommenneskelige kommunikasjonsevner, for å gi administrativ støtte på tvers av teamet. Du vil bruke dine analytiske ferdigheter for å sikre omfattende administrativ assistanse, med fokus på innsamlingsstøtte, effektiv databasestyring og rapportering. Denne rollen krever at kandidatene behersker både norsk og engelsk flytende.

Vi er glade for at vårt Partnerships team vokser globalt. Hope for Justice tilbyr et fleksibelt arbeidsmiljø med et lederteam som fokuserer på balansen mellom jobb og fritid. Vi brenner for å bekjempe moderne slaveri og menneskehandel. Hvis du ser etter en givende jobb og en utfordrende mulighet, så er Hope for Justice arbeidsplassen for deg!

For mer informasjon om stillingen, last ned rolleprofilen nederst i annonsen

Requirements

 • Manage the ongoing solicitation and cultivation of monthly and annual donors
 • Phone outreach to new monthly donor prospects not in an assigned middle or major donor portfolio.
 • Upgrade calls to current monthly donors
 • Oversee the process to ensure monthly donors do not lapse in giving from expired credit cards, missing checks, etc.
 • Provide excellent customer service as first point of contact for donors calling the organization.
 • Assist in identifying new middle donor prospects
 • Manage the process for transitioning donors out of the middle donor portfolio and back into the mass fundraising portfolio
 • Ensure donor, income gifts and other management information, including on our CRM database, is maintained and deployed effectively by all country development staff and can be used to create accurate reports on the progress of our strategies.
 • Assist Partnership Director with generation of weekly and monthly forecasts of progress against targets, along with activity and pipeline reports and analysis.
 • Provide administrative support to the Communications and Marketing team and Head of Events as required on collaborative campaigns. Including generating mailing lists and setting up campaigns, analysing their effectiveness, supporting with account-based marketing activities, and briefing the wider national team on marketing resources and initiatives.
 • Understand and uphold the standards outlined in the Hope for Justice Safeguarding policies, acting with due care and attention to safeguard the wellbeing of anyone that comes into contact with our work and reporting concerns if they do arise.

Arbeidsoppgaver og kvalifikasjoner

 • Administrere pågående rekruttering og vekst av månedlige og årlige givere.
 • Nå ut per telefon til nye månedlige giverprospekter som ikke er i en tildelt egen giverportefølje.
 • Jevnlige samtaler til nåværende månedlige givere.
 • Overvåke prosess for å sikre at månedlige givere ikke forfaller ved å gi fra utløpte kredittkort, manglende sjekker osv.
 • Gi utmerket kundeservice som første kontaktpunkt for givere som ringer organisasjonen.
 • Bistå med å identifisere nye potensielle mellomgivere.
 • Administrere prosess med å flytte givere ut av mellomgiverporteføljen og tilbake til masseinnsamlingsportefølje.
 • Sørge for at donor-, inntektsgaver og annen administrativ informasjon, inkludert informasjon fra vår CRM-database, vedlikeholdes og distribueres effektivt av alle utviklingsmedarbeidere i alle land og at den kan brukes til å lage nøyaktige rapporter om strategifremdrift.
 • Bistå Partnerships Director med å generere ukentlige og månedlige prognoser for fremgang mot satte mål, sammen med aktivitets- og salgsplanrapporter og analyser.
 • Gi administrativ støtte til kommunikasjons- og markedsføringsteamet og leder for events etter behov i samarbeidskampanjer. Herunder å generere e-postlister og sette opp kampanjer samt analysere deres effektivitet. Bistå ved kontobaserte markedsføringsaktiviteter og orientere det bredere nasjonale teamet om markedsføringsressurser- og initiativer.
 • Forstå og opprettholde standarden fra Hope for Justice sine "safeguarding policies", vise høy aktsomhet og oppmerksomhet knyttet til menneskers sikkerhet og velvære, samt evne å rapportere bekymring og avvik om nødvendig.

Other information

Hope for Justice is committed to supporting our staff’s wellbeing and offers competitive salaries and a range of additional benefits to our staff. This includes generous paid leave, pension contributions and access to the Employee Assistance Program for staff and their family.

 • Location – Candidates be based at Stavanger, Bergen or Oslo. (Norway)
 • Salary: Up to 458,900, depending on experience
 • Closing Date: 9th October 2022 - Applications will be reviewed on a rolling basis.

All offers of employment will be subject to satisfactory references and appropriate screening checks, which include criminal records checks, in line with our Global background checks policy. Hope for Justice participates in the Inter Agency Misconduct Disclosure Scheme. In line with this scheme, as part of the referencing process we will request information from job applicants’ previous employers about any findings of sexual exploitation, sexual abuse and/or sexual harassment during employment, or incidents under investigation when the applicant left employment. By submitting an application, the job applicant confirms his/her understanding of these recruitment procedures.

Annen informasjon

Hope for Justice er opptatt av å sikre våre ansattes velvære og tilbyr konkurransedyktige lønninger og en rekke tilleggsfordeler til våre ansatte. Dette inkluderer blant annet ekstra betalte fridager, pensjonsinnskudd og tilgang til Employee Assistance Program for ansatte og deres familie.

• Sted – Søkere kan være basert i Oslo, Bergen eller Stavanger.

• Lønn: Opptil 458 900, avhengig av erfaring

• Søknadsfrist: 9 October 2022 – Søknader vil bli vurdert fortløpende.

Alle tilbud om ansettelse forutsetter tilfredsstillende referanser og sjekker, inkludert sjekk av kriminelt rulleblad, i tråd med våre globale retningslinjer for bakgrunnssjekker. Hope for Justice deltar i Inter Agency Misconduct Disclosure Scheme. I tråd med denne ordningen vil vi som en del av referanseprosessen be om informasjon fra jobbsøkerens tidligere arbeidsgivere om eventuelle tilfeller av seksuell utnyttelse, seksuelle overgrep og/eller seksuell trakassering under ansettelse, eller hendelser som er under etterforskning da søkeren sluttet i jobben. Ved å sende inn en søknad bekrefter jobbsøkeren sin forståelse av disse rekrutteringsprosedyrene.

*Applications and CVs to be submitted in English. (Fluent Norwegian and English needed for the role)

Attachments

Apply

Application Form

All personal data will remain confidential and be processed and stored according to the requirements of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679. Hope for Justice’s policy and practice is designed to ensure fair treatment of existing and prospective employees without regard to sex, marital status, disability, religious or philosophical belief (or lack of) age, nationality, ethnic or national origin.

Already registered? Click here

Not registered? Complete the form

The operating system you are using causes the expiration of the uploaded files within one minute: we recommend you to upload the attachments as the last step before sending the application. Otherwise you will be asked to upload the files every 60 seconds.

If Yes, please give details in your cover letter

Hope for Justice requires references from your two most recent organisations and which cover the last five years of employment. Your referees should be your direct line managers and be official organisational references. If your most recent line managers are only able to provide personal references, we will require additional organisational reference details from you and will discuss the process with any successful candidates. Please provide name and email addresses. References will not be taken up until an offer has been made.

Click here (or drag and drop) to Upload a file
pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, odt, odp, ods, txt, rtf, jpg, jpeg, gif, png(Max: 2 MB)

Click here (or drag and drop) to Upload a file
doc, docx, txt, rtf, pdf, odt (Max: 2 MB)

I confirm that all the information provided on this form and in my CV is to the best of my knowledge honest and accurate. The deliberate withholding of relevant information or provision of misleading information may lead to the withdrawal of any job offer or subsequent employment.


I authorise any information given may be verified through appropriate sources. I am happy to be contacted on the email address given above. I consent to this personal data being recorded and stored for business monitoring purposes.(If you do not accept, your request cannot be processed)

Upon applying to work at Hope for justice, we will only use the information you give to us for recruitment and selection processes. The type of information we typically collect during the recruitment process includes name, address, nationality, contact details, qualifications, work history and reference details. This is collected through the application form, CV, Covering letter and interview process.

Hope for Justice keeps recruitment data on file for 12 months following application, in line with recommended guidance, after which all recruitment data will be deleted from the system.

Access to this information is restricted to the HR team and recruiting managers and is stored securely. If you would like for us to remove your details at any time, please email careers@hopeforjustice.org to let us know.


(If you do not accept, your request cannot be processed)
(Fields marked with * are required)