Achlysurol Rheolwr Dyletswyddau - Pafiliwn y Grand / Casual Duty Manager - Grand Pavilion

Awen Cultural Trust Porthcawl United Kingdom Venues On site
Warning! Vacancy expired

Company Description


Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen

Mae Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn elusen restredig sydd yn berchen ar is-gwmni, y cwmni cyfyngedig Masnachu Awen, wedi ei lleoli yn Ne Cymru.


Am fwy o wybodaeth ewch i’n gwefan: www.awen-wales.com


Awen Cultural Trust

Awen Cultural Trust is a registered charity with a wholly-owned subsidiary, Awen Trading Ltd, based in South Wales. Our purpose is to make people’s lives better.


For further information please visit our website: www.awen-wales.com
Position

Sail: Achlysurol

Cyflog: £12.91 - 14.35 yr awr

Lleoliad: Pafiliwn y Grand, Porthcawl

Yn Atebol I: Rheolwr Gweithrediadau

Dyddiad Cau: Dydd Mercher 22 Mawrth 2023


Rydym yn chwilio am berson cadarnhaol, rhagweithiol i ymuno â'n tîm ym Mhafiliwn y Grand fel Rheolwr Dyletswydd. Byddai eich rôl yn cynnwys sicrhau lefelau uchel o wasanaeth cwsmeriaid, goruchwylio staff y bar a gwirfoddolwyr a gweithredu fel deiliad allweddi ar ran y theatr.

Os ydych chi'n arweinydd gwych gydag agwedd parod i weithio ac yn angerddol dros ddarparu gwasanaeth ardderchog i gwsmeriaid, yna rydyn ni eisiau clywed gennych chi. Cliciwch ar y ddolen i gael rhagor o wybodaeth ac i ymgeisio.

Basis: Casual

Salary: £12.91 - 14.35 per hour

Base: Grand Pavilion, Porthcawl

Accountable to: Operations Manager

Closing date : Wednesday 22 March 2023We are looking for a positive, proactive person to join our team at the Grand Pavilion as a Duty Manager. Your role would involve ensuring high levels of customer service, supervising bar staff and volunteers and acting as keyholder for the theatre.

If you’re a great leader with a can-do attitude and passionate about excellent customer-service, then we want to hear from you


Requirements

Cliciwch yma ar gyfer amlinelliad llawn y swydd.

Please click here for the full job outline.


Please click here for information about working with us.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am weithio gyda ni.


Other information

Yn Awen cewch gyfle i rannu syniadau, cyfrannu at ddatblygiad y sefydliad a helpu i lunio diwylliant o greadigrwydd, grymuso a gwelliant parhaus.

Rydym wedi ymrwymo i ddiwylliant sefydliadol sy'n gwerthfawrogi pobl o bob cefndir. Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau o bob cefndir. Nid ydym yn gwahaniaethu ar sail anabledd, hil, lliw, ethnigrwydd, rhywedd, hunaniaeth o ran rhywedd, crefydd, cyfeiriadedd rhywiol, oedran, neu gategori arall a ddiogelir gan y gyfraith.

Fel Sefydliad Arweinydd Hyderus o ran Anabledd, rydym wedi ymrwymo i gyfweld pob ymgeisydd anabl sy'n bodloni'r meini prawf hanfodol ar gyfer y swydd. Byddwn hefyd yn gwneud addasiadau rhesymol ac yn gwneud ein proses yn hygyrch i bawb.

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych, i wneud cais, llenwch ein ffurflen gais ar-lein ac os oes angen fformat hygyrch arall arnoch, cysylltwch â ni drwy e-bostio support@awen-wales.comneu ffonio 01656 754825.

Os hoffech chi sgwrs anffurfiol ynglŷn â'r swydd, cysylltwch â sair.smith@awen-wales.com

*Sylwer y byddwch yn derbyn e-bost ar ôl cyflwyno'ch cais yn gofyn i chi lenwi holiadur Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant. Gwiriwch eich ffolderi sbam a sothach. Mae'n hanfodol cyflwyno'r holiadur hwn i gwblhau eich cais.


At Awen you will have the opportunity to share ideas, contribute to the development of the organisation and help shape a culture of creativity, empowerment, and continuous improvement.

We are committed to an organisational culture that values people from all backgrounds. We welcome and encourage applications from all backgrounds. We do not discriminate on the basis of disability, race, colour, ethnicity, gender, gender identity, religion, sexual orientation, age, or other category protected by law.

As Disability Confident Leader Organisation we are committed to interviewing all disabled applicants that meet the essential criteria for the post. In addition, we will make reasonable adjustments and make our process accessible to all.

We would love to hear from you, to apply please complete our online application form and if you need another accessible format get in touch by emailing support@awen-wales.com or call 01656 754825.

For an informal discussion about this role please contact sair.smith@awen-wales.com.

*Please note that on submission of your application you will receive an email asking you to complete an Equality, Diversity and Inclusion questionnaire. Please check your spam and junk folders. It is neccesary to submit this questionnaire to complete your application.


image