Achlysurol Cynorthwyydd Technegol - Lleoliadau Awen / Casual Technical Assistant - Awen Venues

Awen Cultural Trust Porthcawl United Kingdom Venues On site
Warning! Vacancy expired

Company Description


Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen

Mae Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn elusen restredig sydd yn berchen ar is-gwmni, y cwmni cyfyngedig Masnachu Awen, wedi ei lleoli yn Ne Cymru.


Am fwy o wybodaeth ewch i’n gwefan: www.awen-wales.com


Awen Cultural Trust

Awen Cultural Trust is a registered charity with a wholly-owned subsidiary, Awen Trading Ltd, based in South Wales. Our purpose is to make people’s lives better.


For further information please visit our website: www.awen-wales.comPosition

Sail: Achlysurol

Cyflog: £10.96 - 11.53 yr awr

Lleoliad: Lleoliadau Awen

Yn Atebol I: Rheolwr Technegol

Dyddiad Cau: Dydd Mercher 22 Mawrth 2023Rydym yn chwilio am Gynorthwy-ydd Technegol Achlysurol i ymuno â'n tîm yn Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen a'n helpu i ddarparu gweithrediadau technegol o ansawdd uchel ar gyfer perfformiadau a digwyddiadau. Byddech yn helpu i sicrhau bod digwyddiadau'n cael eu cynnal i'r safonau technegol uchaf, gan gynnwys goleuadau, sain, technegau clyweledol a pyrotechneg; yn ogystal â chynorthwyo gyda gosod, gweithredu a chynnal digwyddiadauBasis: Casual

Salary: £10.96 - 11.53 per hour

Base: Awen Venues

Accountable to: Technical Manager

Closing date : Wednesday 22 March 2023


We're looking for a Casual Technical Assistant to join our team at Awen Cultural Trust and help us deliver high quality technical operations for performances and events. You would help to make sure events run to the highest technical standards, including lighting, sound, AV and pyrotechnics; as well as assisting with the get-in, fit-up and running of events.

Requirements

Cliciwch yma ar gyfer amlinelliad llawn y swydd.

Please click here for the full job outline.


Please click here for information about working with us.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am weithio gyda ni.


Other information

Yn Awen cewch gyfle i rannu syniadau, cyfrannu at ddatblygiad y sefydliad a helpu i lunio diwylliant o greadigrwydd, grymuso a gwelliant parhaus.

Rydym wedi ymrwymo i ddiwylliant sefydliadol sy'n gwerthfawrogi pobl o bob cefndir. Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau o bob cefndir. Nid ydym yn gwahaniaethu ar sail anabledd, hil, lliw, ethnigrwydd, rhywedd, hunaniaeth o ran rhywedd, crefydd, cyfeiriadedd rhywiol, oedran, neu gategori arall a ddiogelir gan y gyfraith.

Fel Sefydliad Arweinydd Hyderus o ran Anabledd, rydym wedi ymrwymo i gyfweld pob ymgeisydd anabl sy'n bodloni'r meini prawf hanfodol ar gyfer y swydd. Byddwn hefyd yn gwneud addasiadau rhesymol ac yn gwneud ein proses yn hygyrch i bawb.

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych, i wneud cais, llenwch ein ffurflen gais ar-lein ac os oes angen fformat hygyrch arall arnoch, cysylltwch â ni drwy e-bostio support@awen-wales.comneu ffonio 01656 754825.

Os hoffech chi sgwrs anffurfiol ynglŷn â'r swydd, cysylltwch â richard.shrubb@awen-wales.com

*Sylwer y byddwch yn derbyn e-bost ar ôl cyflwyno'ch cais yn gofyn i chi lenwi holiadur Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant. Gwiriwch eich ffolderi sbam a sothach. Mae'n hanfodol cyflwyno'r holiadur hwn i gwblhau eich cais.


At Awen you will have the opportunity to share ideas, contribute to the development of the organisation and help shape a culture of creativity, empowerment, and continuous improvement.

We are committed to an organisational culture that values people from all backgrounds. We welcome and encourage applications from all backgrounds. We do not discriminate on the basis of disability, race, colour, ethnicity, gender, gender identity, religion, sexual orientation, age, or other category protected by law.

As Disability Confident Leader Organisation we are committed to interviewing all disabled applicants that meet the essential criteria for the post. In addition, we will make reasonable adjustments and make our process accessible to all.

We would love to hear from you, to apply please complete our online application form and if you need another accessible format get in touch by emailing support@awen-wales.com or call 01656 754825.

For an informal discussion about this role please contact richard.shrubb@awen-wales.com.

*Please note that on submission of your application you will receive an email asking you to complete an Equality, Diversity and Inclusion questionnaire. Please check your spam and junk folders. It is neccesary to submit this questionnaire to complete your application.


image